CN EN

DING Kejian

Professional title:Professor

Office No.:010-51684352;010-51683629

Email:dkjian@bjtu.edu.cn

Education

1998.9-2001.6 The Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS, Master

2003.9-2006.6 Institute of Plasma Physics, CAS, Ph.D

2010.7-2011.8 University of Waterloo(Canada), Visit Schoolar

Professional Experience

1994.7-1998.8  Congyang Tietong High school, Teacher.

2001.7-2003.8  China Shipping Group, Engineer

2006.9-now    Assitant professor, Associate Professor and Professor,Beijing Jiaotong University

Projects


1. Construction and planting demonstration of organic loss control fertilizer base, Research Funds of Inner Mongolia S&T 2020-2022;
2. Research on basic problems of application of integrated technology of fertilizer reduction and  straw returning to the field, Fundamental Research Funds for the Central Universities of China 2019-2021;
3. Research and development of security technology and equipment for national cotton, hemp and grain material reserve, National Key Research and Development Plan of China, 2019-2021;
4. Modification and mechanism of g-c3n4 by molecular doping and unit point cocatalyst construction, National Natural Science Foundation of China,2019-2022;
5. Preparation and application of novel bismuth metal oxide nano photocatalyst, National Natural Science Foundation of China,2016-2018;
6. X-ray absorption spectroscopy study on the interaction between single stranded DNA molecules and surface functionalized micro and nano channels, National Natural Science Foundation of China,2011-2013;
7. Study on the dynamics of single stranded DNA molecules passing through nanopores under the interaction of weak electric field and environmental factors,National Natural Science Foundation of China,2008-2010;


Paper

1.  Hao Wu, Ke Xi, Shu Xiao, Sieglind Ngai, Chilou Zhou, Mohan He, Kejun Shi, Yu Yu, Yuhang Yang, Guohua Chen, Kejian Ding*. Surface Coating Technology. 2020, 402, 25,126491

2.  Xiaoyuan Wang, Chao Lyu, Songmei Wu*, Yuchen Ben, Xiaowei Li, Zhiyuan Ge, Haihan Zou, Dongyan Tian, Yu Yu, Kejian Ding* . ACS Appl. Bio Mater. 2020, 3, 4, 2255-2262

3.  Haihan Zou, Dongyan Tian, Chao Lv, Songmei Wu, Guanxuan Lu, Yifan Guo,Yubin Liu, Yu Yu and Kejian Ding*. J. Mater. Chem. B, 2020, 8, 1008

4.  Li Pei, Wang Xiaofang, Gao Wenyu, Yan Wei, Guan Weijun, Ma Yuehui, Yu Yu, Ji Fengmin, Wu Songmei, Ding Kejian*. Analyst, 2018,143, 1462-1467.

5.  Wang Xiaofang, Gao Wenyu, Yan Wei, Li Pei, Wei Zhenxuan, Guan Weijun, Ma Yuehui, Wu Songmei, Yu Yu, Ding Kejian*. ACS Applied Nano Materials, 2018, 1 (5), 2341–2346.

6.  Wei Yan, Yu Yu,Haihan Zou, Xiaofang Wang, Pei Li, Wenyu Gao,Junzhong Wang, Songmei Wu, and Kejian Ding*. Sol. RRL 2018, 1800058.

7.   Yu Yu, Wei Yan, Xiaofang Wang, Pei Li, Wenyu Gao, Haihan Zou, Songmei Wu,and Kejian Ding*. Advanced Materials. 2018, 1705060.

8.  Yu Yu,Wei Yan,Wenyu Gao, Pei Li, Xiaofang Wang,Songmei Wu, Weiguo Song and Kejian Ding*. Journal of Material Chemistry A, 2017, 5,17199.

9.  Hao Wu, Yu Yu, Wenyu Gao, Ang Gao, Abdul Mateen Qasim, Fan Zhang,Junzhong Wang, Kejian Ding*, Guosong Wu, Paul K. Chu*, Sensors and Actuators B 2017,251, 842–850.

10. Yu Yu,Xiaofang Wang,Wenyu Gao,Pei Li,Wei Yan,Songmei Wu,Qiuhong Cui,Weiguo Song and Kejian Ding*. Journal of Material Chemistry A, 2017, 5, 6656.

11. Qing Zheng, Jie Zhang, Yifan Yang, Xiaofang Wang, Kejian Ding* and Huibo Shao. J.Electrochem.Soc. 2017,164,H97-H103.

12. Wenyu Gao, Xiaofang Wang, Pei Li, Qiongtao Wu, Songmei Wu,Yu Yu*, Kejian Ding*. RSC Adv., 2016, 6, 113570-113575.

13. Wenyu Gao, Qing Zhenga, Zongxu Shen, Hao Wu, Yuehui Ma, Weijun Guan, Songmei Wu, Yu Yu*, Kejian Ding*. Analyst, 2016,141, 4713-4718.

14. Zongxu Shen, Wenyu Gao, Pei Li, Xiaofang Wang, Qing Zheng, Hao Wu, Yuehui Ma, Weijun Guang, Yu Yu*, Kejian Ding*. Talanta,2016,159, 194–199.

15. Yu Yu, Pei Li, Xiaofang Wang, Wenyu Gao, Zongxu Shen, Yanan Zhu, Shuliang Yang, Weiguo Song, Kejian Ding*. Nanoscale, 2016, 8,10731-10738.